wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / świdnicki / Świdnica

Gmina Świdnica

 GMINA ŚWIDNICA 
(powiat świdnicki)


Gmina wiejska Świdnica położona jest w południowej części powiatu świdnickiego. Większość obszaru geograficznie stanowi Równina Świdnicka, będąca częścią Przedgórza Sudeckiego. Rzeka Bystrzyca płynąca z południa na północ rozdziela Góry Sowie na wschodzie i Góry Wałbrzyskie na zachodzie. Na terenie gminy znajdują się 33 sołectwa i 34 miejscowości. Cała jednostka administracyjna zajmuje 207,8 km2 (tj. 28,0% powierzchni powiatu). Gminę na koniec 2009 roku zamieszkiwało 15,7 tys. osób, stanowiąc tym samym 9,9% ludności powiatu świdnickiego, ze średnim wskaźnikiem koncentracji przestrzennej 76 osób na 1 km2. Na 100 mężczyzn przypadają średnio 102 kobiety. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 20,6% ogółu ludności, produkcyjnym – 66,1%, a poprodukcyjnym – 13,3%. W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 ludności gmina charakteryzowała się dodatnim przyrostem naturalnym (1,9) i dodatnim saldem migracji (10,9).

Dzięki wspólnej infrastrukturze technicznej z miastem Świdnica, gmina posiada dobre połączenie komunikacyjne z całym krajem. Układ komunikacyjny tworzy droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia przez Świdnicę i aglomerację Wałbrzyską do przejścia granicznego z Czechami w Golińsku oraz sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Najbliższe węzły kolejowe znajdują się w miastach Świdnica i Jaworzyna Śląska. Z instalacji wodociągowej korzysta 74,6% mieszkańców gminy, z sieci kanalizacyjnej – 19,0% i 9,8% z gazowej.

W końcu grudnia 2009 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 1319 jednostek gospodarczych, w tym 97,5% w sektorze prywatnym. Dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne – 1095 jednostek. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (30,4%), budownictwo (15,6%) oraz przetwórstwo przemysłowe (14,3%). Na 10 tys. mieszkańców przypada 839 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, podczas gdy w powiecie 1071. W 2009 r. w sektorze przemysłowo--budowlanym pracowało 42,8% ogółu pracujących. W końcu grudnia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie obejmowała 700 mieszkańców, co stanowiło 6,7% ludności w wieku produkcyjnym (przy 8,0% w powiecie).

Obszar ma głównie charakter rolniczy. W strukturze użytkowania gruntów blisko 71% obszaru gminy zajmują użytki rolne, w tym grunty orne 56,7%. Lesistość wynosi 22,4%. Znaczna część terenu gminy położona jest w parkach krajobrazowych. Strona wschodnia gminy graniczy z Parkiem Krajobrazowym Masywu Ślęży, zaś zachodnia z Książańskim Parkiem Krajobrazowym. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych zajmuje 15,6% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajdują się 22 pomniki przyrody.

Baza noclegowa obejmuje 3 obiekty zbiorowego zakwaterowania dysponujące 180 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 24,3 tys. noclegów, z czego 14,0 tys. turystom zagranicznym.(GUS)

 

GUS
Gmina Świdnica  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »