wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / poznański / Swarzędz

Gmina Swarzędz

GMINA SWARZĘDZ
(powiat poznański)


Gmina Swarzędz leży we środkowej części powiatu poznańskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Gmina podzielona jest na 20 sołectw i zajmuje obszar 102 km2 zamieszkały przez 43,0 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 106 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 40% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi ponad 64%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 49 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu niższy niż w powiecie i w województwie.

Obszary leśne zajmują około 13% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 12,8%. Walory przyrodnicze gminy Swarzędz podkreśla Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Na terenie gminy położone są jeziora Swarzędzkie i Uzarzewskie. Istnieje tu ponadto 18 pomników przyrody.

W gminie Swarzędz użytki rolne stanowią około 66% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 6381 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i przemysłowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 13744 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 320. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, według stanu na koniec roku wynosiła 614 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 171,8 km sieci wodociągowej, z której korzysta 94% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Swarzędz posiada również sieć kanalizacyjną (61,1 km/100 km2) dostępną dla 75% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (210,1 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Swarzędz wydatkowano łącznie 126518,0 tys. zł, z czego 31,2% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Swarzędz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej