wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów


GMINA SUSZ
(powiat iławski)


Susz jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 259,1 km2, położoną w powiecie iławskim. Na obszarze gminy znajdują się 52 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 106,0 km2, a lasy 76,5 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy wzrosła o 0,5%, w 2009 r. w mieście Susz mieszkało 5606 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 7227 osób. Spośród mieszkańców gminy 23,8% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,9% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 12,3% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 57 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 797 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 96,6% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (62) niż w województwie (80). W gminie Susz poziom bezrobocia rejestrowanego był porównywalny z województwem. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 11, podczas gdy w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 54% ogółu bezrobotnych.

W gminie Susz funkcjonuje 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 1473 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 3060, w tym w wieku 3-6 lat było 612 dzieci, w wieku 7-12 lat 989, natomiast w wieku 13-15 lat 514.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 5 zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 1 obiektem noclegowym turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 82 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 3,7 tys. osób, którym udzielono 6,1 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 3,5 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 276 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 64,4 m2 (w województwie 65,9 m2). Na 100 mieszkańców gminy Susz w 2009 r. z wodociągu korzystało 96 osób, z kanalizacji 69, a w 2008 r. z gazu sieciowego 33 osoby. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 83,8% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Susz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki