wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / sokólski / Suchowola
 • Rzeka Olszanka
 • Okopy, kapliczka-krzyż
 • Okopy, kapliczka-krzyż
 • Okopy, na pierwszym planie opuszczona chata.
 • Okopy, krajobraz
 • Okopy
 • Mapa topograficzna Okopów i okolicy
 • Mapa rastrowa Okopów
 • Ksiądz Jerzy jako ministrant z rodzicami
 • Grób ks. Popiełuszki w Warszawie
 • Matka ks. Jerzego
 • Wpis do księgi parafialnej
 • [
 • pamiątkowy krzyż w miejscu porwania ks. Jerzego Popiełuszki
 • Wjazd do wsi


GMINA SUCHOWOLA
(powiat sokólski)


Suchowola jest jedną z 4 gmin miejsko-wiejskich powiatu sokólskiego. Jest położona w północno-zachodniej jego części, na skraju Biebrzańskiego Parku Narodowego. W Suchowoli krzyżują się ważne trasy komunikacyjne: droga Białystok – Suwałki oraz Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica państwa.

Powierzchnia gminy wynosi 256 km², w tym miasta – 26 km², co plasuje ją w gronie większych gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 7,1 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 10% ludności powiatu i niespełna 0,6% ludności województwa. Charakteryzuje się ona średnim wskaźnikiem zaludnienia w powiecie i jednym z niższych w województwie (28 osób na km2 wobec 34 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (78,5%). Wśród tych użytków niecałe 53% stanowią grunty orne, prawie 25% – łąki, a 19% – pastwiska. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 1,4 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 15,6 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowane były 282 podmioty. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (nieco ponad 25%), budownictwo (niecałe 15%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (13,5%).

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 87% osób korzysta z wodociągu, 23% – z kanalizacji.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią nieco ponad 12% powierzchni. Na jej terenie znajdują się 2 pomniki przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Suchowola- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki