wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / strzyżowski / Strzyżów


GMINA STRZYŻÓW
(powiat strzyżowski)

 


Gmina miejsko-wiejska Strzyżów położona jest w bardzo interesujących przyrodniczo obszarach województwa podkarpackiego, na terenie Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego, której centralnym punktem jest miasto Strzyżów. Gmina Strzyżów zajmuje powierzchnię 140 km2. Gmina obejmuje miasto Strzyżów oraz 14 sołectw. Spośród gmin powiatu, Strzyżów jest gminą największą i jedyną, na terenie której znajduje się miasto. Gmina Strzyżów charakteryzuje się stosunkowo wysoką dynamiką demograficzną. Gminę zamieszkuje 20675 osób, z tego około 58% ludności gminy, tj. 11900 osób zamieszkuje obszary wiejskie gminy Strzyżów. Przyrost naturalny utrzymuje się na niskim poziomie i w 2009 r. był ujemny. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosi w gminie 64,5% i jest większy niż w powiecie strzyżowskim, a mniejszy jest odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym 19,3%
i w wieku poprodukcyjnym 16,2%.

 

Na terenie gminy występują gleby należące do dobrych i średnich, głównie w I – IV klasie bonitacji, jednak największą powierzchnię zajmują grunty o glebach IV klasy bonitacyjnej. Zdecydowana większość terenów gminy – 66,9% to użytki rolne. Cechą gospodarstw jest duże rozdrobnienie agrarne o niewyspecjalizowanej produkcji rolnej, przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,60 ha.

 

Gmina jest słabo uprzemysłowiona, powoli rozwijają się małe i średnie przedsiębiorstwa. Na terenie gminy funkcjonuje 1144 podmioty gospodarcze. Małe podmioty, w których pracuje do 9 osób to 92,3% ogółu podmiotów. Dominująca sekcja to handel, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Liczba pracujących ogółem wynosi 3201, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych 1866, są to najwyższe wartości w powiecie strzyżowskim.

 

Powierzchnia lasów stanowi około 26% powierzchni gminy. Jest to wielkość porównywalna ze stopniem zalesienia powiatu – 26,7%. Niski stopień zagrożenia środowiska naturalnego pozwolił zachować tu liczne, cenne zbiorowiska roślinne i bogatą faunę. Obszar chronionego krajobrazu stanowi 42% powierzchni gminy. Niezadowalający stan infrastruktury turystycznej uległ w ostatnich latach znacznej poprawie, funkcjonują 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania z 56 miejscami noclegowymi.(GUS)


GUS Gmina Strzyżów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej