wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / lubelski / Bychawa


GMINA BYCHAWA
(powiat lubelski)


Gmina miejsko-wiejska Bychawa leży w części Wyżyny Lubelskiej zwanej Wyniosłością Giełczewską. Zamieszkiwało ją w 2009 roku 12,2 tys. ludności, na obszarze równym 146,4 km2 (miasto obejmowało 6,7 km2, a na jego terenie zamieszkiwało 43,3% mieszkańców gminy). Gęstość zaludnienia wyniosła 83 osoby na km2, na terenach wiejskich 49, a w mieście 787 osób/km2, przy średniej dla województwa i powiatu 86. Od 2000 roku odnotowuje się głównie ujemne saldo migracji wewnętrznych ogółem, tylko w roku 2002 było ono dodatnie. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności przybierał od 2002 roku różnokierunkowe wielkości, najniższy jego poziom zanotowano w roku 2005 (-2,7), a najwyższy w 2006 (1,9). W wyniku tych zmian liczba ludności od 2000 roku zmniejszyła się o 2,7%.

Użytki rolne zlokalizowane na tym terenie zajmowały obszar około 12905 ha, co stanowiło 88,2% ogólnej powierzchni gminy, a 8,3% obejmowały lasy. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły znaczną część powierzchni, bo 27,8%.

Na terenie gminy działa oczyszczalnia ścieków. W roku 2009 86% mieszkańców gminy mogło korzystać z sieci wodociągowej (w mieście 94,5%, na terenach wiejskich 79,5%), a 29,3% z sieci kanalizacyjnej (w mieście 67,6%, na terenach wiejskich nie było sieci kanalizacyjnej).

Na terenie gminy działały 675 podmioty gospodarcze (według rejestru REGON) prowadzące różnorodną działalność gospodarczą, w tym 640 to podmioty prywatne. Prawie 94,8% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 8,1%. (GUS)

 

GUS
Gmina Bychawa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki