wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / lubelski / Strzyżewice
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • mapa2012
 • Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Dzień Żołnierzy Wyklętych
 • Zespół Szkolny
 • Zespół Szkolny
 • Skansen pszczelarski
 • Skansen pszczelarski
 • Skansen pszczelarski
 • Skansen pszczelarski
 • Skansen pszczelarski
 • Skansen pszczelarski
 • Skansen pszczelarski
 • Skansen pszczelarski
 • Skansen pszczelarski
 • Skansen pszczelarski
 • Skansen pszczelarski
 • Skansen pszczelarski
 • Zespół Pieśni i Tańca APIS
 • Zespół Pieśni i Tańca APIS
 • Skansen pszczelarski
 • Zespół Szkolny


GMINA STRZYŻEWICE
(powiat lubelski)


Gmina Strzyżewice leży na południe od Lublina w dolinie rzeki Bystrzycy i jej dopływu Kosarzewki, na pograniczu trzech krain geograficznych: Wyniosłości Giełczewskiej, Wzniesień Urzędowskich i Równiny Bełżyckiej.

Gminę zamieszkiwało w 2009 roku prawie 7,6 tys. osób, na obszarze równym 108,8 km2. Gęstość zaludnienia wyniosła 70 osób/km2, przy średniej dla powiatu i województwa 86. Saldo migracji wewnętrznych ogółem od 2000 roku przybierało wysokie dodatnie wartości, tylko w roku 2006 było ono ujemne (-4). Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności przybierał od roku 2002 niedodatnie wielkości. W wyniku tych tendencji liczba ludności od 2000 roku zwiększyła się o 0,8%. Na przestrzeni lat 2002-2009 zanotowano spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym z 23,3% w 2002 roku do 20,3% na koniec 2009 roku oraz w poprodukcyjnym z 16,6% do 16,3%, a wzrost w wieku produkcyjnym z 60,1% do 63,4%.

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmowały 81,4% ogólnej powierzchni gminy, a 15,4% grunty leśne. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły 15,4% powierzchni. Na terenie gminy znajdowały się 22 pomniki przyrody. Atrakcyjność krajobrazu, przyroda i klimat stwarzają tu dobre warunki dla osiedlania się, rekreacji i wypoczynku.

Na terenie gminy działają cztery oczyszczalnie ścieków. W roku 2009 79,8% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej, a tylko 9,7% z sieci kanalizacyjnej.

Według rejestru REGON na terenie gminy działało 457 podmiotów gospodarczych prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, z tego 424 to podmioty prywatne. Ponad 95,4% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 6,4%.(GUS)

 

GUS
Gmina Strzyżewice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki