wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / pajęczański / Strzelce Wielkie


GMINA STRZELCE WIELKIE
(powiat pajęczański)


Gmina Strzelce Wielkie jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 8 gmin powiatu pajęczańskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (4,8 tys.) i 8 lokatę pod względem powierzchni (78 km2).
W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (212 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 101 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 5,3%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 22,3% do 19,0%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym nie zmienił się i pozostał na poziomie 19,1%.

Użytki rolne zajmują 85,9% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,7%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 11,9 pkt proc. niż średnio w województwie i o 14,8 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 323. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 1,1 %. Z wodociągu korzysta 91,3 % ogółu ludności, z kanalizacji 6,6 %.

W gminie ma siedzibę 195 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 79,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (39,0%), przetwórstwem przemysłowym (16,4%) oraz budownictwem (9,2%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,0%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 51,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżały z innych gmin 64 osoby, a wyjeżdżało 498. Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2106 zł i były niższe o 317 zł od średniej wojewódzkiej i o 313 zł od średniej powiatowej.

Wśród atrakcji przyrodniczych gminy na szczególną uwagę zasługuje użytek ekologiczny „Wolskie Bagno” oraz kompleks lasów ochronnych. Doskonałe miejsce do wędkowania i odpoczynku stanowią również stawy rybne. Do atrakcji turystycznych należy największe w Polsce Środkowej centrum ceramiki toczonej na kole pochodzące z okresów wpływów rzymskich. (GUS)


GUS
Gmina Strzelce Wielkie- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki