wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / zgierski / Stryków


GMINA STRYKÓW
(powiat zgierski)


Gmina Stryków wśród 9 gmin powiatu zgierskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (12,2 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (158 km2). W 2009 r. w porównaniu z 2000 r. w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 773 osoby) nad ubytkiem naturalnym (minus 567 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 2,4%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 20,6% do 18,9%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym zmalał z 17,6% do 17,3%.

Użytki rolne zajmują 78,6% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 7,6%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 9,8 pkt proc. niż średnio w województwie i o 7,2 pkt proc. niższy niż w powiecie. Obszary prawnie chronione stanowią 25,8% powierzchni gminy.

Liczba zamieszkanych mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 359. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 21,0%. Z wodociągu korzysta 83,1% ogółu ludności, z kanalizacji 39,1%, z sieci gazowej 0,4%.

W gminie mają siedzibę 964 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON. Spośród nich 79,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9).
Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (29,9%), przetwórstwem przemysłowym (15,7%) oraz budownictwem (11,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,9%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 44,3%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 826 osób, a wyjeżdżało 1177.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2892 zł i były wyższe o 469 zł od średniej wojewódzkiej i o 636 zł od średniej powiatowej.

Gmina Stryków to zarówno tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, jak np. parki przemysłowe, ale również obszary przyrodnicze. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się Park Wzniesień Łódzkich ze ścieżkami rowerowymi, edukacyjnymi i pieszymi oraz dobrze rozwiniętą bazą noclegową.(GUS)


GUS
Gmina Stryków - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki