wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / sieradzki / Burzenin


GMINA BURZENIN
(powiat sieradzki)


 

Gmina Burzenin jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego.Wśród 11 gmin powiatu sieradzkiego zajmuje 9 lokatę pod względem liczby ludności (5,6 tys.) i 6 lokatę pod względem powierzchni (120 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (251 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 12 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,3%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,8% do 20,6%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 19,2% do 17,9%.

Użytki rolne zajmują 71,0% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,5%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 3,1 pkt proc. niż średnio  w województwie i o 4,7 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 320. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 4,6%. Z wodociągu korzysta 81,0% ogółu ludności, z kanalizacji 6,4%.

W gminie ma siedzibę 313 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 86,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 97,1% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (38,2%), budownictwem (16,0%) oraz przetwórstwem przemysłem (12,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 9,7%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 44,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżały z innych gmin 54 osoby, a wyjeżdżało 369. Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2315 zł i były niższe o 108 zł od średniej wojewódzkiej i równe średniej powiatowej.

Na terenie gminy, w dolinie rzeki Warty, głównie w samym Burzeninie oraz w Strumianach i Antoninie, zlokalizowano wiele prywatnych domków letniskowych. Turystów przyciągają przede wszystkim malownicze krajobrazy oraz łagodny klimat. Okoliczne lasy obfitują w zwierzynę i runo leśne. (GUS)


GUS
Gmina Burzenin - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki