wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / buski / Stopnica


GMINA STOPNICA
(powiat buski)


Stopnica posiada status gminy wiejskiej. Leży na terenie garbu Pińczowskiego i Niecki Połanieckiej. Jej obszar znajduje się w obrębie Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia. Piękno przyrody i urozmaicona rzeźba terenu sprawiają, że gmina jest bardzo dobrym miejscem do korzystania z różnorodnych form wypoczynku. Znajdujące się tutaj zabytki świadczą o bogatej przeszłości regionu. Najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi są droga krajowa Kielce–Tarnów oraz drogi wojewódzkie do Łagowa i Staszowa.

Gospodarka gminy opiera się przede wszystkim na rolnictwie. Czyste środowisko naturalne, a także dobrej jakości gleby sprzyjają produkcji zdrowej żywności. Gospodarstwa rolne prowadzą działalność wielokierunkową, zaś największy areał upraw zajmują zboża, ziemniaki i truskawki. Rolnictwo może stanowić bazę dla rozwoju przemysłu przetwórczego.

Stopnicę zamieszkuje 7,7 tys. mieszkańców, tj. 10,6% ludności powiatu buskiego. Zajmuje ona obszar 126 km2. Gęstość zaludnienia wynosi 61 osób/km2. W gminie ubywa mieszkańców – w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 3,1%. Niekorzystnie kształtował się w tym okresie przyrost naturalny, który obniżył się z minus 1,7‰ w 2002 r. do minus 2,8‰ w 2009 r. Proces wyludniania się gminy ogranicza saldo migracji, które uległo ostatnio znacznej poprawie. O ile w 2002 r. wynosiło minus 4,0‰, to w 2009 r. było dodatnie – 1,5‰. Stopnica charakteryzuje się relatywnie niskim wskaźnikiem obciążenia demograficznego. Spośród wszystkich gmin w powiecie mniejszy jest on jedynie w Busku-Zdrój. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w Stopnicy 65 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 87,7% mieszkańców, a z kanalizacyjnej – 25,8%. Dostęp do gazu z sieci należy do najwyższych w powiecie. Korzysta z niego 46,1% mieszkańców.

W gminie prowadzi działalność 10,2% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 72 jednostki, co plasuje Stopnicę na 2 miejscu po gminie Busko-Zdrój. Dominują firmy z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Stosunkowo dużo jest również przedsiębiorstw budowlanych. Gmina skupia 10,8% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Liczba osób pracujących poza rolnictwem indywidualnym kształtowała się na niskim poziomie. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 5 osób, w usługach rynkowych – 13, a nierynkowych – 22. (GUS)


GUS
Gmina Stopnica- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej