wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / sztumski / Stary Targ


GMINA STARY TARG
(powiat sztumski)


Gmina Stary Targ położona jest na Powiślu. Ponad 10% powierzchni gminy zajmują lasy, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 15,2% jej powierzchni. Na terenie gminy znajduje się 13 pomników przyrody.

Gminę zamieszkuje 6507 osób, co na obszarze równym 141 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano spadek liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był odpływem ludności z terenu gminy (saldo migracji wyniosło minus 54 osoby).

W 2009 r. w gminie Stary Targ zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 272 mieszkania. Z instalacji wodociągowej korzysta 60,1% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 9,0%.

Gmina ma charakter rolniczy. Na jej terenie zarejestrowane są 303 podmioty gospodarcze (47 w przeliczeniu na 1000 ludności gminy). Natomiast liczba pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 439 osób.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 363,0 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 3902,6 tys. zł i w całości przeznaczone zostały na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (32,6% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 474 i 209 uczniów.(GUS)


GUS
Gmina Stary Targ  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki