wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / ostrowski / Stary Lubotyń


GMINA STARY LUBOTYŃ
(powiat ostrowski)


 

Gmina Stary Lubotyń jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 11 gmin powiatu ostrowskiego zajmuje 6 lokatę pod względem liczby ludności (3,9 tys.) i 5 lokatę pod względem powierzchni (110 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 11 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 192 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,3%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 23,5%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 5,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 954 seniorów wobec 774.

Użytki rolne zajmują 81,5% powierzchni gminy, grunty leśne – 15,7%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 2,3%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 7,0 pkt proc. niż średnio w województwie i o 12,3 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 1001 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 255, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (314). W ciągu 2009 r. nie oddano mieszkań do użytkowania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany – relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 13,3%.

W 2008 r. w Starym Lubotyniu nie było sieci gazowej, natomiast z wodociągu korzystało 64,6% ogółu ludności, z kanalizacji –15,6%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) – 33,4%.

W gminie mają siedzibę 133 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 339 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 77,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 97,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (25,6%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (19,5%) oraz budownictwem (18,8%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 9,3% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (10,6%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 49,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Stary Lubotyń dojeżdżały z innych gmin 22 osoby, a wyjeżdżały 132.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2755 zł i są wyższe o 110 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 301 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 3 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Nur – 2908 zł, a ostatnie gmina wiejska Małkinia Górna – 2303 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Stary Lubotyń - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

 

Wizytówki