wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / konecki / Stąporków
  • miejsce pamięci
  • nasa Marysia
  • dłuższy dzień
  • wyprostować będzie trudniej
  • niebieski szlak
  • leśne dukty
  • wieś Smarków
  • Smarków wiosenny
  • krajobraz hałdowy
  • drzewa cień


GMINA STĄPORKÓW
(powiat konecki)

 


 

Gmina Stąporków posiada status jednostki miejsko-wiejskiej. Gmina należy do najmniej zanieczyszczonych obszarów województwa świętokrzyskiego. Przez jej malownicze tereny prowadzi szereg pieszych i rowerowych szlaków turystycznych. Połacie leśne zajmują około 61% jej powierzchni, atrakcyjnie położone naturalne zbiorniki wodne stwarzają duże szanse rozwoju turystyki. Gmina jest drugim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym powiatu koneckiego. W celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy utworzona została podstrefa “Stąporków” wchodząca w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Starachowice”.

 

Gmina Stąporków jest drugą co do wielkości zarówno terytorialnie, jak i pod względem liczebności populacji jednostką powiatu koneckiego. Gminę zamieszkuje 18,0 tys. osób, tj. 21,7% ludności powiatu. Na obszarze 232 km2, jaki zajmuje daje to umiarkowaną gęstość zaludnienia - 78 osób/km2. W gminie ubywa mieszkańców w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 4,2%. Przyrost naturalny notowany jest na ujemnym poziomie, ale na przestrzeni lat 2002-2009 wzrósł z minus 3,8‰ do minus 3,0‰. Nie udało się powstrzymać procesu odpływu mieszkańców. Saldo migracji nada pozostaje ujemne chociaż na wyższym niż przed siedmioma laty poziomie (minus 3,0‰ wobec minus 6,2‰). Gmina posiada jeden z niższych wskaźników obciążenia demograficznego w powiecie koneckim, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada tu 58 osób w wieku nieprodukcyjnym.

 

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 66,3% mieszkańców, z kanalizacyjnej 26,9%, a z gazowej 2,4%.

 

W gminie prowadzi działalność 20,1% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Na 1000 ludności przypada 70 jednostek gospodarczych, podczas gdy przeciętnie w powiecie koneckim - 75. Dominują firmy z sekcji - handel, naprawy pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnione były 42 osoby, w usługach rynkowych - 33, a nierynkowych - 34. Gmina Stąporków grupuje 27,5% osób bezrobotnych w powiecie koneckim. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym 171 osób pozostawało bez pracy. Gminy koneckie, po skarżyskich od lat notują jedne z wyższych stóp bezrobocia w Świętokrzyskim. (GUS)


GUS Gmina Stąporków - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej