wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów


GMINA SROKOWO
(powiat kętrzyński)


Srokowo jest gminą wiejską o powierzchni 194,2 km2, położoną w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajduje się 35 pomników przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 87,6 km2, a lasy 49,7 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 6,2%, w 2009 r. w Srokowie mieszkało 4107 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 21 i było to prawie trzykrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 19,4% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 66,0% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,6% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 52 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 167 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 92,8% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie prawie dwukrotnie niższa (41) od przeciętnej w województwie (80). Srokowo charakteryzowało się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 16, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło mężczyzn, którzy stanowili 52% ogółu bezrobotnych.

W Srokowie funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 426 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 798, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 137, 7-12 lat 261 i 13-15 lat 158.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Gmina nie dysponuje obiektami noclegowymi.

Bazę mieszkaniową gminy Srokowo w 2009 r. tworzyło 1320 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 67,8 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 59,7% mieszkańców gminy. Na 100 mieszkańców gminy Srokowo w 2009 r. z wodociągu korzystały 92 osoby, z kanalizacji 30 osób, a z gazu sieciowego w 2008 r. 20 osób.(GUS)

 

GUS
Gmina Srokowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki