wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / średzki / Środa Wielkopolska
 • Bieganowo
 • Mapa
 • Dworek zimą
 • krzyż
 • nowa dzielnica
 • Poniatówka
 • poniatówka
 • plac
 • SKR
 • pomnik
 • sztuka
 • tablica
 • tabliczka
 • tył
 • wnętrze wiatraka
 • snowboard
 • plebania
 • lodówki
 • Tośtok
 • papiak
 • wiatr
 • stare
 • strój
 • kosciół

Gmina Środa Wielkopolska

GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA
(powiat średzki)


Gmina Środa Wielkopolska leży w środkowej części powiatu średzkiego. Gmina podzielona jest na 35 sołectw i zajmuje obszar 207 km2 zamieszkały przez 30,4 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 105 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że prawie 40% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi ponad 66%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 51 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu niższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują około 7% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 6,7%. Walory przyrodnicze gminy Środa Wielkopolska podkreśla obszar chronionego krajobrazu „Bagna Średzkie”, w którym spotkać można rzadkie i znajdujące się pod ochroną gatunki ptaków, między innymi: czaple, łabędzie nieme, perkozy, mewy śmieszki, czajki i remizy. Istnieją tu ponadto 23 pomniki przyrody.

Gmina Środa Wielkopolska ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu około 83% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 3024 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe, a także budowlane i przemysłowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 8756 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 288. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej, według stanu na koniec roku wynosiła 1752 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 114,4 km sieci wodociągowej, z której korzysta 96% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Środa Wielkopolska posiada również sieć kanalizacyjną (46,3 km/100 km2) dostępną dla 79% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (53,4 km/100 km2).

W 2009 r. z budżetu gminy Środa Wielkopolska wydatkowano łącznie 70091,9 tys. zł, z czego 9,6% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Środa Wielkopolska - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej