wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / koniński / Sompolno


GMINA SOMPOLNO
(powiat koniński )


Gmina miejsko-wiejska Sompolno leży w północno-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar około 137 km2, obejmując swym zasięgiem 40 wsi oraz miasto Sompolno, będące siedzibą władz gminy. Administracyjnie gmina jest podzielona na 22 sołectwa. Zamieszkuje ją 10,5 tys. osób, z których 3,6 tys. mieszka w mieście. Liczebnie w gminie przeważają kobiety. Na 100 mężczyzn przypadają przeciętnie 103 kobiety, a w samym mieście – 109. Analiza struktury wiekowej mieszkańców gminy wskazuje na stosunkowo równomierny rozkład liczebności poszczególnych grup wiekowych w przedziale od 10 do 59 lat. Biorąc pod uwagę 10-letnie grupy wiekowe, udziały kształtują się na poziomie 13–15%, w przedziale 20–29 lat sięgając 17% populacji. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 63% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 58 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. podobnie jak w powiecie konińskim, ale więcej niż w województwie wielkopolskim.

Większa część gminy, poza terenami wydobycia węgla brunatnego, stanowi obszar chronionego krajobrazu. Na terenie gminy znajdują się cztery jeziora stwarzające dobre warunki do wypoczynku. Obszary leśne zajmują około 12% powierzchni. W granicach gminy znajduje się część unikalnego rezerwatu leśnego „Kawęczyńskie Brzęki” ze stanowiskiem jarzębu brekini.

Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemysłowy. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Działalność rolniczą prowadzi około 1,3 tys. gospodarstw, wykorzystując do tego celu użytki rolne zajmujące ponad 70% całkowitej powierzchni gminy. Uprawia się przeważnie żyto a także pszenicę, jęczmień i rośliny przemysłowe. W hodowli przeważa trzoda chlewna, bydło oraz konie i owce. Gmina jest rejonem o dużych tradycjach warzywniczo-sadowniczych. Poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 618 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie pracuje 1538 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 147, tj. o 23 osoby większy niż w powiecie konińskim, ale 1,7-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 695 osób, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 10,5%, tj. wyżej niż przeciętnie w powiecie konińskim i w województwie wielkopolskim.

Na 100 km2 powierzchni przypada 168,8 km sieci wodociągowej (w mieście 288,2 km), z której korzysta 90% mieszkańców oraz 11,1 km sieci kanalizacyjnej (w mieście 201,3 km), użytkowanej przez 30% mieszkańców.

W 2009 r. całkowite wydatki budżetu gminy Sompolno wyniosły 26793,8 tys. zł, z czego 17,2% stanowiły wydatki na cele majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Sompolno   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej