wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / kartuski / Somonino


GMINA SOMONINO
(powiat kartuski)

 


Gmina Somonino położona jest na Pojezierzu Kaszubskim, nad rzeka Radunią u stóp wzniesień zwanych Wzgórzami Szymbarskimi. Ma ona głównie charakter rolniczy.

Gminę zamieszkuje 9572 osób, co na obszarze równym 112 km2 wskazuje na dość wysoką, gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 81 osób) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 6 osób).

W 2009 r. w gminie Somonino oddano do użytkowania 26 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 242 mieszkania. Większość gminy posiada dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 91,9% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 60,6%.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 609 podmiotów gospodarczych (64 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 1016 osób.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 244,6 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 14725,3 tys. zł i w całości przeznaczone były na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (30,1% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 839 i 431 uczniów.

Malownicze i czyste jeziora oraz unikalny krajobraz sprawiają, że gmina jest atrakcyjna pod względem turystycznym. W granicach gminy znajduje się 9 pomników przyrody, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 20,5% jej powierzchni. Ponadto 36,2% obszaru gminy zajmują lasy. Na jej terenie znajduje się 5 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 18541 noclegów, z których skorzystało 7886 osób, w tym 8 turystów zagranicznych.(GUS)


GUS Gmina Somonino - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki