wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / wyszkowski / Somianka


GMINA SOMIANKA
(powiat wyszkowski)


Gmina Somianka jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu wyszkowskiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (5,5 tys.) i 3 lokatę pod względem powierzchni (118 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi ubytku migracyjnego (saldo minus 184 osoby) nad przyrostem naturalnym (plus 40 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 2,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 26,2%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 4,1%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 910 seniorów wobec 645.

Użytki rolne zajmują 76,3% powierzchni gminy, grunty leśne — 17,1%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 4,2%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 6,3 pkt proc. niż średnio w województwie i o 16,7 pkt proc. niż w powiecie. Turystyka w gminie rozwija się przede wszystkim wzdłuż rzeki Bug.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 1471 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 269, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (295). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 30 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 4,3%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 72,4% ogółu ludności, z kanalizacji 8,7%. Gmina nie posiada sieci gazowej. W 2009 r. z oczyszczalni ścieków korzystało 7,3% ogółu ludności.

W gminie ma siedzibę 278 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 509 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 83,1% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (24,8%), budownictwem (17,6%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (17,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,7% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (9,9%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 43,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Somianka dojeżdżały z innych gmin 163 osoby, a wyjeżdżały 273.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2802 zł i są wyższe o 156 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 390 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 4 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Długosiodło — 3084 zł, a ostatnie gmina miejsko-wiejska Wyszków — 2086 zł).(GUS)


GUS
Gmina Somianka  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki