wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / buski / Solec-Zdrój


GMINA SOLEC-ZDRÓJ
(powiat buski)


Solec-Zdrój jest gminą o statusie jednostki wiejskiej. Położony jest kilkanaście kilometrów od ujścia Nidy do Wisły. Największą atrakcją jest funkcjonujące od I połowy XIX wieku uzdrowisko o bogatych źródłach wód solankowych mających doskonałe walory przyrodo-lecznicze. W Solcu leczy się przede wszystkim schorzenia narządów ruchu. Obok uzdrowiska znajduje się atrakcyjny park zdrojowy, z którego korzystać mogą przybywający tu turyści. Do odwiedzin Solca-Zdroju zachęca także korzystny mikroklimat. Ofertę gminy uzupełniają znajdujące się tu gospodarstwa agroturystyczne.

Oprócz działalności uzdrowiskowej podstawową sferą gospodarki jest rolnictwo. Brak uciążliwego przemysłu umożliwia uprawę na tym terenie ekologicznej żywności. Szansę stanowi rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego.

Gminę zamieszkuje 5,0 tys. mieszkańców, tj. 6,8% ludności powiatu buskiego. Zajmuje ona obszar 85 km2, co daje gęstość zaludnienia wynoszącą 58 osób/km2. W gminie ubywa mieszkańców – w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 2,5%. Pomimo poprawy w dalszym ciągu niekorzystnie kształtował się w tym okresie przyrost naturalny. W 2009 r. wyniósł minus 5,0‰ (w 2002 r. – minus 7,4‰). Proces wyludniania się gminy ogranicza dodatnie saldo migracji, które zwiększyło się z minus 0,6‰ do 1,8‰. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 67 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury. Dostęp do sieci wodociągowej i gazowej należy do najlepszych w powiecie. Nieco gorzej jest natomiast w zakresie kanalizacji. Z sieci wodociągowej korzysta 91,2% mieszkańców, z kanalizacyjnej – 13,8%, natomiast z gazowej – 42,6%.

W gminie prowadzi działalność 5,3% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 58 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie buskim 74. Dominują firmy z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Gmina skupia 6,1% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Oprócz rolnictwa relatywnie dużo osób pracuje w sektorze usług. W przeliczeniu na 1000 ludności liczba pracujących zarówno w usługach rynkowych, jak i nierynkowych plasowała gminę na 2 miejscu w powiecie wynosząc według stanu na 31 XII 2008 r. odpowiednio: 44 i 47.

W przemyśle i budownictwie wskaźnik ten był natomiast dosyć niski. W sektorze tym na 1000 ludności zatrudnionych było 14 osób. (GUS)


GUS
Gmina Solec Zdrój- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej