wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / sokólski / Sokółka
  • Dom pielgrzyma
  • Meczet
  • Cmentarz
  • Panorama wsi
  • Cmentarz-mizar w Bohoniki
  • Meczet w Bohonikach


GMINA SOKÓŁKA
(powiat sokólski)


Sokółka jest jedną z 4 gmin miejsko-wiejskich powiatu sokólskiego. Jest położona w północnej części Niziny Podlaskiej, u źródeł rzeki Sokołdy. Od strony wschodniej graniczy z Białorusią, zaś od strony zachodniej otoczona jest Puszczą Knyszyńską. Przez gminę przebiega międzynarodowa trasa drogowa i kolejowa Warszawa – Grodno i dalej w kierunkach na Wilno, Rygę, Sankt Petersburg, Mińsk, Moskwę.

Sokółka jest największą gminą w powiecie. Jej powierzchnia wynosi 314 km², w tym miasta – 19 km². Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 25,9 tys. osób, co stanowiło blisko 37% ludności powiatu i niespełna 2,2% ludności województwa. Charakteryzuje się ona najwyższym wskaźnikiem zaludnienia w powiecie oraz jednym z wyższych w województwie (83 osoby na km2 wobec 34 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (71%). Wśród tych użytków niecałe 66% stanowią grunty orne, prawie 22% – łąki, a 10% – pastwiska. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 2,5 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 9,3 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowane były 1774 podmioty, najwięcej spośród gmin powiatu. Najliczniejsza grupa podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (nieco powyżej 31%), budownictwo i przetwórstwo przemysłowe (po ponad 11%). Przemysł reprezentuje zwłaszcza produkcja wyrobów z drewna i metalowych wyrobów gotowych.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 83% osób korzysta z wodociągu, 59% – z kanalizacji.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią 28,4% powierzchni. Na jej terenie znajduje się 7 pomników przyrody. W gminie obok siebie mieszkają wyznawcy religii katolickiej, prawosławnej oraz islamu. W związku z tym Sokółka zyskała określenie stolicy polskiego orientu, co podnosi jej atrakcyjność turystyczną.

Na terenie gminy funkcjonują 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, które dysponują 0,1 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z noclegów skorzystało 2,3 tys. osób, w tym 0,2 tys. turystów zagranicznych.


GUS
Gmina Sokółka- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki