wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA SOBOLEW
(powiat garwoliński)


Gmina Sobolew jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 14 gmin powiatu garwolińskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (8,3 tys.) i 5 lokatę pod względem powierzchni (95 km2). W porównaniu z 2000 r., liczba ludności gminy zwiększyła się o 0,1%; saldo migracji wynosiło minus 84 osoby, natomiast przyrost naturalny plus 69 osób. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 22,0%, a osób starszych (65 lat i więcej) — o 10,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 702 seniorów wobec 614 w 2000 r.

Użytki rolne zajmują 65,5% powierzchni gminy, grunty leśne — 29,4%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 4,4%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 4,1 pkt proc. niż średnio w województwie, ale niższy o 3,0 pkt proc. niż w powiecie. Usytuowanie części gminy nad zalewem na rzece Okrzejce sprzyja rozwojowi rekreacji i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2483 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 298 tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (302). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 26 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 10,2%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 73,0% ogółu ludności, z kanalizacji — 13,8%, z sieci gazowej — 21,8% , z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) — 25,9%.

W gminie mają siedzibę 463 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 556 w przeliczeniu na 10000 ludności. Spośród nich 87,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,5%), budownictwem (22,7%) oraz przetwórstwem przemysłowym (10,4%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 7,9% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (8,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 40,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Sobolew dojeżdżało z innych gmin 101 osób, a wyjeżdżało 969.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2442 zł i są niższe o 203 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu), a wyższe o 66 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 7 lokatę w powiecie (1 miejsce ma gmina miejska Łaskarzew — 2772 zł, a ostatnie gmina wiejska Garwolin — 2147 zł).(GUS)


GUS
Gmina Sobolew  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki