wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA ŚMIGIEL
(powiat kościański)


Gmina Śmigiel leży w południowo-zachodniej części powiatu kościańskiego. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Śmigiel i 45 miejscowości wiejskich podzielonych na 37 sołectw. Zajmuje obszar 190 km2 zamieszkały przez 17,5 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 102 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 42% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi prawie 65%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu nieco wyższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne stanowią 14,5% powierzchni gminy, a wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 14,1%. Tereny chronione obejmują ponad 18% powierzchni. Istnieją tu ponadto 22 pomniki przyrody. Jedną z atrakcji turystycznych jest ponad stuletnia kolej wąskotorowa.

Gmina Śmigiel ma rolniczy charakter. Użytki rolne stanowią tu około 75% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 1786 podmiotów gospodarki narodowej. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 2473 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 141. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie, według stanu na koniec roku wynosiła 552 osoby (na koniec 2008 roku – 317 osób).

Na 100 km2 powierzchni gminy przypada 98,8 km sieci wodociągowej, z której korzysta 90% mieszkańców (średnia dla województwa wynosi 92%). Gmina Śmigiel posiada także sieć kanalizacyjną (16,9 km/100 km2) dostępną dla 28% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (27,6 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Śmigiel wydatkowano łącznie 44053,4 tys. zł, z czego 20,7% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Śmigiel   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej