wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / płocki / Słupno


GMINA SŁUPNO
(powiat płocki)


Gmina Słupno jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 15 gmin powiatu płockiego zajmuje 10 lokatę pod względem liczby ludności (6,1 tys.) i ostatnią pod względem powierzchni (75 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przyrostu naturalnego (plus 53 osoby) i jeszcze wyższego przyrostu migracyjnego (saldo plus 1793 osoby), liczba ludności gminy zwiększyła się o 39,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zwiększyła się o 18,2%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 2,4%. Korzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 586 seniorów wobec 676.

Użytki rolne zajmują 67,4% powierzchni gminy, grunty leśne - 14,8%, grunty pod wodami - 9,8%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 6,4%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 11,5 pkt proc. niż średnio w województwie i o 6,0 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1914 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 312, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (292). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 98 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 32,9%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 88,1% ogółu ludności, z kanalizacji - 42,1%, z sieci gazowej - 28,7%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 30,5%.

W gminie ma siedzibę 589 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 959 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 85,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (24,3%), transportem i gospodarką magazynową (11,7%) oraz budownictwem (10,7%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 7,3% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (10,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 52,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Słupno dojeżdżały z innych gmin 354 osoby, a wyjeżdżały 402.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 4751 zł i są wyższe o 2106 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 1970 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 1 lokatę w powiecie (ostatnie miejsce ma gmina wiejska Nowy Duninów - 2374 zł).(GUS)


GUS
Gmina Słupno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki