wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / płocki / Słubice


GMINA SŁUBICE
(powiat płocki)


Gmina Słubice jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 15 gmin powiatu płockiego zajmuje 14 lokatę pod względem liczby ludności (4,5 tys.) i 12 lokatę pod względem powierzchni (96 km2). W porównaniu z 2000 r. liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 25,7%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 4,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 857 seniorów wobec 665.

Użytki rolne zajmują 76,3% powierzchni gminy, grunty leśne - 13,7%, pod wodami - 5,7%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,1%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 8,7 pkt proc. niż średnio w województwie i o 3,2 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1320 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 292, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i tyle samo co w powiecie. W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 7 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 5,0%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 80,0% ogółu ludności, z kanalizacji - 14,0%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 16,2%.

W gminie ma siedzibę 200 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 442 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 78,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,5%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (13,0%) oraz budownictwem (12,5%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 10,5% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i taki sam jak w powiecie. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 48,1%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Słubice dojeżdżało z innych gmin 55 osób, a wyjeżdżały 182.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 4564 zł i są wyższe o 1919 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 1783 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Słupno - 4751 zł, a ostatnie gmina wiejska Nowy Duninów - 2374 zł).(GUS)


GUS
Gmina Słubice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki