wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubuskie / wschowski / Sława


GMINA SŁAWA
(powiat wschowski)


Sława jest gminą miejsko-wiejską położoną w północno-zachodniej części powiatu wschowskiego. Obszar o powierzchni 327 km2 zamieszkuje 12,4 tys. osób (o 5,3% więcej niż w 2000 r.). Systematycznie wzrasta liczba ludności w wyniku dodatniego przyrostu naturalnego (więcej niż 1 osoba na 1000 ludności w 2009 r.) oraz napływu ludności z innych gmin.

W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy przypadało 208 pracujących, 45 zarejestrowanych bezrobotnych oraz 75 podmiotów gospodarczych, z których 78,5% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Gminę Sława charakteryzuje wysoki w skali powiatu udział przedsiębiorstw zajmujących się budownictwem (11%), transportem (10%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (9%) oraz przemysłem (9%).

Atrakcyjność gminy podnoszą wydatki majątkowe inwestycyjne, które stanowiły 23% ogółu wydatków budżetu gminy. Na 100 km2 przypada 31 km sieci wodociągowej, 12 km sieci kanalizacyjnej i 3 km sieci gazowej. Tym samym z sieci wodociągowej korzysta 68% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 28%, a z gazowej 0,2%. W zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 3,6 tys. mieszkań, tj. 293 mieszkania na 1000 ludności. W 2009 r. oddano do użytkowania 47 mieszkań, przy czym były to wyłącznie mieszkania indywidualne.

Atutem gminy jest przyroda i jej walory turystyczne. Połowa powierzchni gminy (49%) to lasy sosnowe, które w połączeniu z licznymi jeziorami tworzą korzystny mikroklimat. Obszar chronionego krajobrazu stanowi 30% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajduje się 35 pomników przyrody.

Na obszarze gminy znajdują się 24 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 103505 noclegów, w tym 1756 turystom zagranicznym. (GUS)


GUS
Gmina Sława - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki