wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / koniński / Ślesin


GMINA ŚLESIN
(powiat koniński )


Gmina miejsko-wiejska Ślesin leży w centralnej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar około 146 km2, obejmując swym zasięgiem 51 wsi oraz miasto Ślesin, będące siedzibą władz gminy. Administracyjnie gmina jest podzielona na 26 sołectw. Zamieszkuje ją 13,8 tys. osób, z których 3,2 tys. mieszka w mieście. Liczebnie w gminie przeważają kobiety. Na 100 mężczyzn przypadają przeciętnie 103 kobiety, a w mieście – 104. Analiza struktury wiekowej mieszkańców gminy wskazuje na stosunkowo równomierny rozkład liczebności poszczególnych grup wiekowych w przedziale od 10 do 59 lat. Biorąc pod uwagę 10-letnie grupy wiekowe, udziały kształtują się na poziomie 13–15%, w przedziale 20–29 lat sięgając 16% populacji.

Gmina Ślesin usytuowana jest na Pojezierzu Wielkopolskim, a znaczną jej część zajmuje Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu, na terenie którego znajduje się ciąg polodowcowych jezior rynnowych oraz fragment kanału Warta – Gopło. Kompleksy leśne zajmują 22% powierzchni gminy. Lasy mieszane zamieszkują dziki, sarny, łosie i jelenie. Na terenie gminy znajduje się także rezerwat faunistyczny ptaków „Stefanowo”. Gmina posiada rozwinięte zaplecze wypoczynkowe, skoncentrowane szczególnie nad jeziorami. W granicach gminy Ślesin znajduje się także Sanktuarium Maryjne w Licheniu stanowiące cel licznych pielgrzymek. Baza turystyczna w obiektach zbiorowego zakwaterowania zapewnia ponad 3 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. skorzystało z nich ponad 162 tys. turystów, którym udzielono 218 tys. noclegów.

Użytki rolne zajmują w gminie około 60% powierzchni. Poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 965 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie pracują 1592 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 116, tj. o 8 osób mniejszy niż w powiecie konińskim i 2-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 732 osoby, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 8,4%, tj. wyżej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim, ale niżej aniżeli w powiecie konińskim.

Na 100 km2 powierzchni przypada 131,7 km sieci wodociągowej (w mieście 104,5 km), z której korzysta 94% mieszkańców oraz 63,4 km sieci kanalizacyjnej (w mieście 491,6 km), użytkowanej przez 57% mieszkańców.

Działalność inwestycyjna gminy Ślesin skierowana jest przede wszystkim na dalszy rozwój infrastruktury technicznej oraz ochronę środowiska. W 2009 r. wydatki budżetu gminy Ślesin wyniosły 37154,5 tys. zł, z czego 17,0% stanowiły wydatki na cele majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Ślesin   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej