wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / brzeski / Skarbimierz

Gmina Skarbimierz leży w granicach administracyjnych powiatu brzeskiego. Na obszarze 110 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 7,5 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 22 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 7, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie 3,26. Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działały 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 11 i 6 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 25 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 56 czytelników bibliotek publicznych.

W okresie styczeń-grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 95,6% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 66,2%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,7 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 168,9 plasując gminę na 19 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 8,4%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 2214 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 2,5% wydatków budżetu gminy ogółem (50 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8,3% (50 lokata w województwie).(GUS)

 

GUS Gmina Skarbimierz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki