wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / kartuski / Sierakowice


GMINA SIERAKOWICE
(powiat kartuski)

 


Gmina Sierakowice położona jest w sercu Szwajcarii Kaszubskiej i zamieszkuje ją 17340 osób (98% ludności to rodowici Kaszubi), co na obszarze równym 183 km2 wskazuje na dość wysoką, gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności), który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 215 osób) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 36 osób).

W 2009 r. w gminie Sierakowice oddano do użytkowania 28 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 222 mieszkania. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 88,4% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 35,7 %.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 1305 podmiotów gospodarczych (753 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 2160 osób.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 671,0 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 14403,4 tys. zł i w całości przeznaczone były na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (38,4% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 11 szkół podstawowych i 4 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 1651 i 947 uczniów.

Położenie geograficzne gminy i warunki jakie stwarza przyroda służą rozwojowi różnych form turystyki i wypoczynku. Ponadto w granicach gminy znajduje się 7 pomników przyrody, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 24,1% jej powierzchni. Lasy zaś zajmują 28,3% obszaru gminy.(GUS)


GUS Gmina Sierakowice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki