wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

Gminę wiejską Siemyśl według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwały 3702 osoby, w tym 1791 kobiet (tj. 48% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy wzrosła o 105 osób (tj. 2,84%). W gminie Siemyśl liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 56,7 w 2005 r. spadła do 49,8 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 296 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 12,1%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (26,7%) oraz budownictwo (15,2%). Na 1000 ludności przypadało 80 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 176). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,3% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (84,1%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 227 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 9,2% (w powiecie 7,1%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 989 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 81168 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 81,1 m kw., w 2008 r.- 82,1 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 21,9 m kw., w 2008 r.- 22,1 m kw.). W gminie w 2008 r. 73,3% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 41,7%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 7 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 770 m kw.

 

GUS
Gmina Siemyśl  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki