wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / kozienicki / Sieciechów


GMINA SIECIECHÓW
(powiat kozienicki)


Gmina Sieciechów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 7 gmin powiatu kozienickiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (4,2 tys.) i ostatnią lokatę pod względem powierzchni (62 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 7 osób) i jeszcze większego ubytku naturalnego (minus 92 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,9%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 29,8%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 11,5%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 946 seniorów wobec 750.

Użytki rolne zajmują 74,8% powierzchni gminy, grunty leśne - 9,2%, grunty pod wodami - 8,6%, a zabudowane i zurbanizowane - 4,2%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 16,1 pkt proc. niż średnio w województwie i o 23,7 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1425 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 338, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (342). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 2 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 9,2%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 78,8% ogółu ludności, z kanalizacji - 5,7%, z sieci gazowej - 1,3%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 10,7%.

W gminie ma siedzibę 139 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 330 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 70,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (32,4%), edukacją (11,5%) oraz budownictwem (10,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 11,0% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (11,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 49,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Sieciechów dojeżdżały z innych gmin 74 osoby, a wyjeżdżały 393.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2341 zł i są niższe o 304 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 445 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 6 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Kozienice - 3040 zł, a ostatnie gmina wiejska Garbatka-Letnisko - 2027 zł).(GUS)


GUS
Gmina Sieciechów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki