wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Dwór z 1912 roku
 • Zdjęcie satelitarne
 • P1040339
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • ]
 • bez tytułu
 • Główna droga
 • Mały Głęboczek z lotu ptaka
 • Droga we wsi
 • pole
 • Figurka
 • Figurka z drogą w tle
 • Niebo nad wsią
 • Droga
 • Droga
 • Las
 • Jezioro Miał
 • Figurka
 • Zdjęcie satelitarne jeziora
 • elektrownia wiatrowa

Gmina Brzozie jest usytuowana we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i zajmuje powierzchnię 94 km2. W 2009 r. społeczność gminy licząca 3,6 tys. osób zamieszkiwała w 18 miejscowościach skupionych w 11 sołectwach. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł 5,9, dając 9 miejsce w rankingu gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Na 100 mężczyzn przypadały jedynie 92 kobiety i w tej kategorii gmina Brzozie zajmowała 1 miejsce wśród gmin województwa. W strukturze wiekowej ludności wyróżnia się wysoki, w porównaniu z innymi gminami, udział osób w wieku przedprodukcyjnym wynoszący aż 25% populacji (6 miejsce w rankingu gmin Kujawsko-Pomorskiego). Niski odsetek odnotowano w przypadku osób w wieku produkcyjnym (61% udziału) oraz poprodukcyjnym (14%). Wśród 185 osób bezrobotnych (według danych z końca 2009 r.) 54% stanowili mężczyźni.

W gminie na koniec 2009 r. zarejestrowanych w rejestrze REGON było 188 podmiotów gospodarczych. Tym samym na 1000 mieszkańców gminy przypadały 52 jednostki. W ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 153 jednostki, zaś 173 podmioty to jednostki małe, czyli do 9 pracujących. Najwięcej, bo 48 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie, należy do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Do sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo należy 11 podmiotów, czyli 6% zawartości rejestru. Gmina ma charakter rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych w 2009 r. wyniosła 6870 ha, stanowiąc tym samym 73% jej obszaru.

W minionym roku w gminie oddano do użytkowania 6 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 767 m2. W 2008 r. na 100 km2 przypadało 114,2 km sieci wodociągowej oraz 7,0 km sieci kanalizacyjnej. Z wodociągów skorzystało w tym okresie 74% ogółu ludności (128 miejsce w rankingu gmin województwa), zaś z sieci kanalizacyjnej — 11% (130 lokata).

Gmina Brzozie obejmuje fragmenty Bagiennej Doliny Drwęcy oraz Ostoi Brodnickiej, które należą do obszaru Natura 2000. Bogactwo przyrodnicze i niewielki stopień degradacji środowiska spowodowały, że w 2009 r. 99% powierzchni gminy stanowiły obszary prawnie chronione. Ponadto w zasobach przyrodniczych gminy znajdowało się 10 pomników przyrody. Lesistość gminy wyniosła w 2009 r. 16%. Krajobraz gminy Brzozie przyczynił się do rozwoju na jej terenie różnych form wypoczynku. W ciągu roku z noclegów skorzystało ogółem 4194 turystów, którym udzielono 5351 noclegów. Z tej liczby noclegów 1183 udzielono turystom zagranicznym.(GUS)


GUS
Gmina Brzozie - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki