wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

  • Bociany w gnieździe
  • Bociany w gnieździe
  • Bociany w gnieździe na wierzy kościoła
  • Widok na kościół
  • Widok z kościołem
  • Lwowiec
  • Zabudowania bocianie
  • Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej
  • Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej
  • Obraz Matki Bożej Szkaplerznej


GMINA SĘPOPOL
(powiat bartoszycki)


Sępopol jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 246,4 km2, położoną w powiecie bartoszyckim. Na obszarze gminy znajdują się 24 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 27,7 km2, a lasy 42,0 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,5%, w 2009 r. w mieście Sępopol mieszkało 2030 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 4522 osoby. Spośród mieszkańców gminy 19,5% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,3% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 16,2% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 270 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 91,5% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie prawie dwukrotnie niższa (41) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 24, podczas gdy w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 55% ogółu bezrobotnych.

W gminie Sępopol funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 580 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1279, w tym w wieku 3-6 lat było 259 dzieci, w wieku 7-12 lat 388, natomiast w wieku 13-15 lat 213.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 2 zakłady opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 1 obiektem noclegowym turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 20 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 13 osób, którym udzielono 121 noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 2,2 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 330 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 63,9m2 (w województwie 65,9m2). Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Sępopol w 2009 r. z wodociągu korzystało 78 osób, a z kanalizacji 36. W gminie brak jest sieci gazowej. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 35,1% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Sępopol  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki