wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Kościół
 • Wieś
 • Grób Heleny Mniszkówny
 • Zdjęcie główne.
 • wschód słońca
 • zachód słońca
 • płynący bóbr
 • Tama na rzece Cetyni zbudowana przez bobry.
 • Hala sportowa
 • Przechadzający się kot...
 • Łany zboża
 • IMG_0226
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach
 • Krzyż w drzewie.
 • OSP
 • Widok na Budynek Gminy, bank i Ośrodek Zdrowia
 • Posterunek Policji
 • Przedszkole
 • Pomnik Heleny Mniszek
 • Krzyż
 • Sala Weselna
 • Budynek Gminy Sabnie
 • Bank
 • Ośrodek Zdrowia


GMINA SABNIE
(powiat sokołowski)


Gmina Sabnie jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 9 gmin powiatu sokołowskiego zajmuje 7 lokatę pod względem liczby ludności (3,9 tys.) i przedostatnią lokatę pod względem powierzchni (108 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 220 osób) i ubytku naturalnego (minus 186 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 7,9%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 32,7%, a osób starszych (65 lat i więcej) o10,4%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 1354 seniorów wobec 1018.

Użytki rolne zajmują 74,5% powierzchni gminy, grunty leśne 22,7%, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,3%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 2,3 pkt proc. niż średnio w województwie i o 1,5 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 1419 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 365, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (360). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 3 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — długość sieci wodociągowej wynosi 74,1 km. W 2008 r. z wodociągu korzystało 72,5% ogółu ludności, z kanalizacji 0,4%. Gmina nie posiada sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

W gminie ma siedzibę 206 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 529 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,1% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (24,3%), budownictwem (15,0%) oraz przetwórstwem przemysłowym (11,7%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 4,4% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i w powiecie (6,0%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 46,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Sabnie dojeżdżało z innych gmin 85 osób, a wyjeżdżało 428.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2341 zł i są niższe o 305 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 66 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 7 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Bielany — 2583 zł, a ostatnie gmina wiejska Sokołów Podlaski — 2244 zł).(GUS)


GUS
Gmina Sabnie  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki