wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA RZGÓW
(powiat koniński)


Gmina wiejska Rzgów leży w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje powierzchnię 105 km2, który zamieszkuje 7,0 tys. ludności osiedlonej 25 miejscowościach wiejskich. Administracyjnie gmina podzielona jest na 21 sołectw. Liczebnie w gminie przeważają kobiety, a współczynnik feminizacji kształtuje się na poziomie 104. Prawie 60% mieszkańców gminy Rzgów ma mniej niż 40 lat, a jedna czwarta populacji należy do przedziału wiekowego 15–29 lat. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 62% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 60 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. więcej niż przeciętnie w powiecie konińskim i w województwie wielkopolskim.

Północna część gminy Rzgów leży w dolinie rzeki Warty i w znacznej części znajduje się w obrębie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Z racji występujących tu okazów fauny i flory stanowi ciekawy obiekt turystyczny.

W gospodarce gminy Rzgów dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują ponad 70% powierzchni. W uprawach przeważają zboża. Hodowla obejmuje bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje 1,1 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych. Działalność pozarolniczą prowadzi 349 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie Rzgów pracuje 286 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 41, tj. 3-krotnie mniejszy niż w powiecie konińskim i prawie 6-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 386 osób, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 8,9%, tj. nieco niższym aniżeli w powiecie konińskim, ale wyższym od przeciętnego w województwie wielkopolskim.

Na 100 km2 powierzchni w gminie Rzgów przypada 103,9 km sieci wodociągowej, z której korzysta 83% mieszkańców oraz 19,6 km sieci kanalizacyjnej, dostępnej dla 31% mieszkańców.

Gmina Rzgów realizuje inwestycje samodzielnie lub z udziałem środków obcych, m.in. z Unii Europejskiej. Najważniejsze inwestycje wiążą się z dalszą rozbudową infrastruktury technicznej, tj. z budową dróg, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W 2009 r. całkowite wydatki budżetu gminy Rzgów wyniosły 16678,1 tys. zł. Na cele majątkowe inwestycyjne przeznaczono 17,0% tej kwoty.(GUS)


GUS
Gmina Rzgów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej