wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / makowski / Rzewnie

Gmina Rzewnie jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 10 gmin powiatu makowskiego zajmuje 8 lokatę pod względem liczby ludności (2,7 tys.) i 6 lokatę pod względem powierzchni (112 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 25 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 167 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 6,5%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 22,7%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 14,9%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 875 seniorów wobec 795.

Użytki rolne zajmują 68,5% powierzchni gminy, grunty leśne - 25,4%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,3%. Wskaźnik lesistości jest taki sam jak w powiecie i o 2,6 pkt proc. wyższy niż średni w województwie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 835 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 312, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (310). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 8 mieszkań. W 2008 r. z wodociągu korzystało 45,0% ogółu ludności; z kanalizacji, sieci gazowej i oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie mają siedzibę 124 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 463 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 69,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 92,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (19,4%), transportem i gospodarką magazynową (17,7%) oraz budownictwem (16,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 13,5% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (15,4%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,7%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Rzewnie dojeżdżały z innych gmin 84 osoby, a wyjeżdżały 94.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2886 zł i są wyższe o 241 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 188 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Różan - 4429 zł, a ostatnie gmina miejska Maków Mazowiecki - 2159 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Rzewnie - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki