wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / człuchowski / Rzeczenica


GMINA RZECZENICA
(powiat człuchowski)

 


 

Gmina Rzeczenica jest położona w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Blisko 66% powierzchni gminy zajmują lasy – lesistość w tej gminie jest jedną z najwyższych w województwie. W granicach gminy znajdują się 4 pomniki przyrody, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 6,9% jej powierzchni.

 

Gminę zamieszkuje 3698 osób, co na obszarze równym 275 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r. w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 11 osób).

 

Gmina ma charakter rolniczy. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 259 podmiotów gospodarczych (700 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 788 osób.

 

W 2009 r. w gminie Rzeczenica oddano do użytkowania 2 mieszkania, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 298 mieszkań. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 86,3% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 55,2%.

 

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 244,7 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 2926,5 tys. zł i w całości przeznaczone zostały na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę (33,7% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 238 i 153 uczniów.(GUS)


GUS Gmina Rzeczenica - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki