wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów


GMINA RYN
(powiat giżycki)


Ryn jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 204,5 km2, położoną w powiecie giżyckim. Na obszarze gminy znajdują się 3 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 154,7 km2, a lasy 47,2 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 7,0%, w 2009 r. w mieście Ryn mieszkały 2973 osoby, natomiast w części wiejskiej gminy 2786 osób. Spośród mieszkańców gminy 20,2% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 65,1% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,7% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 54 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 411 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 94,9% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (71) niż w województwie (80). W gminie Ryn poziom bezrobocia rejestrowanego był porównywalny z województwem. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 12, tak jak w województwie. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 52% ogółu bezrobotnych.

W gminie Ryn funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 562 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1163, w tym w wieku 3-6 lat było 212 dzieci, w wieku 7-12 lat 347, natomiast w wieku 13-15 lat 246.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 1 zakład opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 8 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 1087 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 51,5 tys. osób, którym udzielono 79,7 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 1,9 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 338 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 66,8 m2 (w województwie 65,9 m2). Na 100 mieszkańców gminy Ryn w 2009 r. z wodociągu korzystało 78 osób, z kanalizacji 57, a w 2008 r. z gazu sieciowego 52 osoby. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 60,8% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Ryn - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki