wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA RYMAŃ
(powiat kołobrzeski)


Gminę wiejską Rymań według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 4137 osób, w tym 2068 kobiet (tj. 50% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy zmalała o 39 osób (tj. 0,94%). W gminie Rymań liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 59,9 w 2005 r. spadła do 55,3 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 326 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 0,9%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (28,2%) oraz budownictwo (17,2%). Na 1000 ludności przypadało 79 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 176). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,4% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (76,7%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 419 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 15,7% (w powiecie 7,1%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 1190 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 86040 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 72,1 m kw., w 2008 r.- 72,3 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 20,4 m kw., w 2008 r.- 20,8 m kw.). W gminie w 2008 r. 69,8% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 16,4%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 1 mieszkanie o łącznej powierzchni użytkowej 90 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Rymań  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki