wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / tarnowski / Ryglice


GMINA RYGLICE
(powiat tarnowski)


Gmina miejsko-wiejska Ryglice położona jest w południowo-wschodniej części powiatu tarnowskiego. Obszar o powierzchni 117 km2 zamieszkały jest przez 11,5 tys. osób, co sprawia, że gęstość zaludnienia wynosi 98 osób na km2 - jest to 14 wartość wśród 16 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2001 roku utrzymuje się na dodatnim poziomie i w ubiegłym roku wyniósł on 4,6 promila - na przestrzeni ostatnich lat była to najwyższa wartość. Saldo migracji na przestrzeni ostatnich 3 lat jest ujemne i wyniosło w 2009 roku minus 1 osobę.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 489 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów – 23% - przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych. Natomiast sekcja przetwórstwa przemysłowego stanowi 22% ogółu podmiotów. Liczba pracujących wynosi 520, natomiast 423 osoby zarejestrowane są jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 1 095, a przyjeżdżało na jej teren 165 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 22,5 m2 na 1 mieszkańca i jest to 11 wartość w powiecie. Do użytkowania w 2009 roku oddanych zostało 25 nowych mieszkań. Pod względem rozwoju infrastruktury komunalnej Ryglice wypadają słabo na tle pozostałych gmin w powiecie. Gmina należy do jednej z trzech, w których mieszkańcy nie korzystają z sieci wodociągowej, natomiast z sieci kanalizacyjnej korzysta blisko 13% ludności (12 miejsce). Powierzchnia użytków rolnych stanowi 63% (dane z 2005 roku), a powierzchnia gruntów leśnych 25% całkowitego obszaru gminy. Gmina charakteryzuje się jednymi z najniższych dochodów własnych budżetu gminy na tle powiatu – w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to 368 zł (14 lokata). Na terenie gminy zlokalizowany jest Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, w którym można spotkać liczne zbiorowiska unikalnej fauny i flory.(GUS)

 

GUS
Gmina Ryglice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »