wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / kaliski / Brzeziny


GMINA BRZEZINY
(powiat kaliski)


Gmina Brzeziny leży w południowej części powiatu kaliskiego, w dorzeczu rzeki Prosny na terenie Kotliny Grabowskiej. Jest podzielona na 19 sołectw. Zajmuje obszar 127 km2 zamieszkały przez 5,8 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 101 obrazuje niewielką przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 41% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 62%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 62 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują 43,8% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 42,8%. Ze względu na walory środowiskowe na terenie gminy utworzono dwa rezerwaty przyrody: „Olbina” i „Brzeziny”. W miejscowości Przystajnia-Folwark podziwiać można dęby szypułkowe liczące 600–800 lat.

Gmina Brzeziny ma charakter rolniczo-turystyczny. Użytki rolne stanowią tu ponad 50% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 329 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i przemysłowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 332 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 57, tj. ponad 4-krotnie mniej niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu, według stanu na koniec roku wynosiła 194 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 103,5 km sieci wodociągowej, z której korzysta 83% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Brzeziny posiada również sieć kanalizacyjną (22,2 km/100 km2) dostępną dla 27% mieszkańców (w województwie dla 60%).

W 2009 r. z budżetu gminy Brzeziny wydatkowano łącznie 13283,9 tys. zł. Największy udział miały wydatki bieżące w wysokości 12276,9 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe inwestycyjne obejmowały 1007,0 tys. zł.(GUS)


GUS
Gmina Brzeziny  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej