wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA RUSIEC
(powiat bełchatowski)


Gmina Rusiec jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 8 gmin powiatu bełchatowskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (5,3 tys.) i 7 lokatę pod względem powierzchni (100 km2). W porównaniu
z 2000 r. w wyniku przewagi ubytku naturalnego (169 osób) nad przyrostem migracyjnym (saldo plus 11 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,2% do 20,2%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 19,8% do 19,9%.

Użytki rolne zajmują 78,2% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,8%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 3,2 pkt proc. niż średnio w województwie i o 11,9 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 346. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 4,3%. Z wodociągu korzysta 78,9% ogółu ludności, z kanalizacji 10,5%.

W gminie mają siedzibę 294 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON. Spośród nich 78,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 92,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (36,1%), przetwórstwem przemysłowym (14,7%) oraz budownictwem (11,4%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,9%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 53,7%.Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 368 osób, a wyjeżdżało 320.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2525 zł i były wyższe o 102 zł od średniej wojewódzkiej, ale niższe o 1314 zł od średniej powiatowej.

Do atrakcji turystycznych gminy należą: murowana kuźnia z 1918 r. w Ruścu; rzymskokatolicki kościół noszący wezwanie św. Rocha w Woli Wiązowej oraz zabytkowy murowany młyn wodny, wzniesiony w 1925 r. w Korablewie nad rzeką Widawką. (GUS)


GUS
Gmina Rusiec- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki