wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Kościół parafialny pw.św. Łukasza Ewangelisty
 • Kościół parafialny pw.św. Łukasza Ewangelisty
 • Kościół parafialny pw.św. Łukasza Ewangelisty
 • Pałac w Dzierżkowicach
 • Budynk gospodarczy majątku
 • Budynki gospodarcze majątku dworskiego
 • Mapa rastrowa
 • Mapa topograficzna
 • Rogoźnik, zdjęcie satelitarne
 • Pałac w Rogoźniku
 • Kapliczka i krzyż w Lasowicach
 • Krzyż w Wągrodnie
 • Kapliczki w Dzierżkowicach
 • Kapliczki w Dzierżkowicach
 • Kapliczka w Strzałkowicach
 • Krzyż w Tyńcu Legnickim
 • Kapliczka w Tyńcu Legnickim
 • Kapliczki w Tyńcu Legnickim
 • Krzyż w Brenniku - Prząśniku
 • Kapliczka w Brenniku -Prząśniku
 • Kapliczka w Janowicach
 • Krzyż w Polance
 • Krzyż z kapliczką w Uszy
 • Krzyż w Rogoźniku


GMINA RUJA
(powiat legnicki)


Gmina wiejska Ruja położona jest we wschodniej części powiatu legnickiego w obrębie Niziny Śląskiej. W skład gminy wchodzi 12 miejscowości wiejskich. Należy do małych gmin; jej obszar wynosi 73,3 km2, co stanowi 9,9% powierzchni powiatu. Zamieszkuje ją 2,7 tys. ludności, co wskazuje na małą gęstość zaludnienia – 37 osób na 1 km2 (157. lokata wśród gmin w województwie). Wyróżnia się jeszcze wskaźnikiem feminizacji, który lokuje ją wśród wszystkich gmin na 4 pozycji (na 100 mężczyzn przypada tylko 97 kobiet).

Krajobraz gminy jest mało urozmaicony, równinny. Występują tu pokłady węgla brunatnego i złoża bazaltu, a prawie na całym obszarze gminy - kruszywa naturalne w postaci piasków i żwirów oraz gliny i iły, które mogą odegrać większą rolę w gospodarce gminy. Obecnie są to złoża perspektywiczne, a ich zasoby nie są eksploatowane.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. W ogólnej powierzchni gminy użytki rolne stanowią 92%, z czego grunty orne 89%, pastwiska - 5%. W gminie Ruja przeważa udział gruntów najlepszych, zajmując ponad 50% powierzchni użytków rolnych. Lesistość wynosi tylko 2,2% powierzchni ogólnej.

Przez obszar gminy nie przebiegają główne połączenia komunikacyjne. Łączność gminie zapewniają drogi dojazdowe – powiatowe. Potencjał przedsiębiorczości w gminie jest bardzo niski, na 10 tys. ludności przypada tylko 461 podmiotów gospodarczych (w powiecie – 803), jest to przedostatnia pozycja wśród gmin w województwie. Na terenie gminy działa 125 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (93,6% w sektorze prywatnym), w tym najwięcej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,4% podmiotów gminy) oraz w budownictwie (18,4%), a w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie tylko 4%. Spośród ogółu pracujących (200 osób) połowa pracuje w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, 23% w edukacji. Z rolnictwem związane jest 8% pracujących. Na 1000 ludności w gminie przypadają 74 osoby pracujące (w powiecie – 119).

W gminie Ruja dość dobrze rozwinięta jest jedynie sieć wodociągowa – na 100 km2 przypada 61,5 km sieci wodociągowej, a korzysta z niej 90,3% mieszkańców. Z sieci kanalizacyjnej korzysta zaledwie 14,1% ludności gminy, a na 100 km2 przypada jej 21,9 km.

Gmina Ruja spełnia warunki do rozwoju gospodarczego opartego na działalności rolniczej (w tym handlu i usług) i agroturystyce. Obszar gminy Ruja jest mało atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo – krajobrazowych. Niemniej na terenie gminy znajdują się obiekty cenne przyrodniczo - pomniki przyrody i parki wiejskie.(GUS) 

 

GUS
Gmina Ruja  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »