wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / oleski / Rudniki


GMINA RUDNIKI
(powiat oleski)


Gmina Rudniki leży w granicach administracyjnych powiatu oleskiego. Na obszarze 100 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 8,5 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 31 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł (–41), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie (–1,05). Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 8 i 6 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 37 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 223 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 91,7% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 30,2%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,6 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 74,4 plasując gminę na 53 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 5,2%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 429 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 3,5% wydatków budżetu gminy ogółem (40 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14,2% (30 lokata w województwie). (GUS)


GUS
Gmina Rudniki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki