wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / niżański / Rudnik nad Sanem


GMINA RUDNIK NAD SANEM
(powiat niżański)

 


Gmina miejsko-wiejska Rudnik nad Sanem położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie Sandomierskiej. Główną rzeką regionu jest San (wspaniałe miejsce do wędkowania), lewobrzeżny jego dopływ to Rudna. W gminie od pokoleń przekazywane są tradycje wikliniarsko-koszykarskie.

 

Gminę tworzy 3 miejscowości, obejmując obszar 79 km2, a zamieszkuje 10082 osób, co wskazuje na wysoką gęstość zaludnienia (128 osób na 1 km2) – w całym województwie wskaźnik wynosi 118 osób na 1 km2. W strukturze demograficznej ludności, podobnie jak w całym powiecie i województwie przeważają kobiety (współczynnik feminizacji wynosi 105). Odsetek osób w wieku produkcyjnym wynosi 64,9% (w województwie podkarpackim 63,8%).

 

Indywidualne gospodarstwa rolne zajmują obszar 3295 ha, co stanowi 41,9% ogólnej powierzchni gminy. Lasy stanowią 49,4 % powierzchni gminy.

 

Większość gminy jest zwodociągowana. Na 100 km2 przypada 98,9 km sieci wodociągowej i 49,9 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowi 63,2% ludności gminy, z sieci kanalizacyjnej 49,5%, a z sieci gazowej 63,7%.

 

W gminie zarejestrowanych jest 624 podmioty gospodarcze, co stanowi 619 jednostek na 10 tys. ludności. Wśród działających podmiotów gospodarczych przeważają podmioty zajmujące się handlem i naprawami (35,7%), działalnością przemysłową (20,2%) i budownictwem (9,1%).

 

Liczba pracujących na 1000 ludności wynosi 114 osób i jest to wysoki wskaźnik wśród gmin powiatu (dla powiatu 97). W 2009 r. zarejestrowanych było 940 osób bezrobotnych, o 153 więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca wynoszą 2267 zł, wydatki 2653 zł, z czego wydatki na oświatę i wychowanie 715 zł.

 

Na terenie gminy znajduje się 13 pomników przyrody. Rozległe tereny łowieckie, rzeki i strumienie, piękne krajobrazy, czyste powietrze, cisza i spokój stwarzają idealne warunki do wypoczynku.(GUS)


GUS Gmina Rudnik nad Sanem - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej