wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / brzeziński / Brzeziny


GMINA BRZEZINY
(powiat brzeziński)


Gmina Brzeziny jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 5 gmin powiatu brzezińskiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (5,4 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (107 km2). W porównaniu z 2002 r. w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 337 osób) i nad ubytkiem naturalnym (82 osoby) liczba ludności gminy zwiększyła się o 5,2%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 22,9% do 21,7%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 17,7% do 17,5%.

Użytki rolne zajmują 75,0% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 1,8%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 0,5 pkt proc. niż średnio w województwie i o 8 pkt proc. niż w powiecie.

Okolice Brzezin są rekreacyjnym zapleczem Łodzi. Składają się na nie malownicze tereny objęte granicami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz uformowane podczas ostatniego zlodowacenia morenowe doliny rzek Mrogi i Mrożycy, objęte ochroną w Zespołach Przyrodniczo-Krajobrazowych.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 341. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 14,7%. Z wodociągu korzysta 84,3% ogółu ludności, z sieci gazowej 0,3%.

W gminie ma siedzibę 399 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 83,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (38,5%), przetwórstwem przemysłowym (19,5%) oraz transportem, gospodarką magazynową i łącznością (8,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 7,1%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 47,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 229 osób, a wyjeżdżało 466.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2062 zł i były niższe o 361 zł od średniej wojewódzkiej i o 237 zł od średniej powiatowej. (GUS)


GUS
Gmina Brzeziny- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki