wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

warmińsko-mazurskie / piski / Ruciane-Nida
  • Wojnowo, molenna staroobrzędowców
  • Wojnowo, dawny klasztor staroobrzędowców
  • Cmentarz przy dawnym klasztorze staroobrzędowców
  • Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej (dawny klasztor żeński)
  • Ukta
  • Widok na Uktę
  • widok na klasztor


GMINA RUCIANE - NIDA
(powiat piski)


 

Ruciane-Nida jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 358,0 km2, położoną w powiecie piskim. Na obszarze gminy znajdują się 62 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 206,6 km2, a lasy 253,8 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 5,2%, w 2009 r. w mieście Ruciane-Nida mieszkały 4674 osoby, natomiast w części wiejskiej gminy 3630 osób. Spośród mieszkańców gminy 19,3% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,1% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 16,6% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 748 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 96,0% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie wyższa (90) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 18, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło mężczyzn, którzy stanowili 53% ogółu bezrobotnych.

W gminie Ruciane-Nida funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 742 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1602, w tym w wieku 3-6 lat było 250 dzieci, w wieku 7-12 lat 486, natomiast w wieku 13-15 lat 346.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 3 zakłady opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 25 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 2207 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 33,9 tys. osób, którym udzielono 109,0 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 2,8 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadały 342 mieszkania, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 69,4 m2 (w województwie 65,9 m2). Na 100 mieszkańców gminy Ruciane-Nida w 2009 r. z wodociągu korzystało 89 osób, a z kanalizacji 45. W gminie brak jest sieci gazowej. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 62,5% mieszkańców gminy.(GUS)

 

GUS
Gmina Ruciane-Nida - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki