wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / jarosławski / Roźwienica
 • Rudołowice zimą...
 • Kościół pw. Św. Mikołaja
 • Kapliczka Św. Agaty
 • Kapliczka Św. Agaty
 • Kościół pw. św. Mikołaja
 • Kościół pw. Św. Mikołaja
 • łabędzie
 • Zespół Pieśni i Tańca "Familia"
 • Kościół Parafialny pw. Św. Mikołaja Biskupa w Rudołowicach
 • Szkoła Podstawowa w Rudołowicach
 • Szkoła Podstawowa w Rudołowicach
 • widok

GMINA ROŹWIENICA
(powiat jarosławski)

 


Gmina Roźwienica leży w powiecie jarosławskim, we wschodniej części województwa podkarpackiego na Pogórzu Rzeszowskim. Gminę zamieszkuje 6165 osób na obszarze równym 69 km2. Gęstość zaludnienia wynosi 90 osób na 1 km2 i jest niższa niż średnia powiatu (118 osób). Od 2000 r. liczba mieszkańców systematycznie maleje. Co prawda przyrost naturalny jest dodatni i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 1,4, natomiast saldo migracji nadal jest ujemne (-3 osoby). Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 61,6% ogółu mieszkańców. Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, jest wyższa niż dla powiatu i wynosi 62,4.

 

W podziale administracyjnym gmina Roźwienica składa się z 12 sołectw.

 

Dominującą rolę w gminie odgrywa rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 5193 ha. Gleby charakteryzują się dobrym potencjałem plonotwórczym, co umożliwia uprawę wszystkich roślin. W rolnictwie dominuje sektor prywatny. Działalność rolniczą prowadzi około 1415 gospodarstw rolnych (wg spisu rolnego w 2002 r.). Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 3,19 ha. Lesistość tego rejonu jest stosunkowo niska i wynosi 19,6%.

 

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 255 podmiotów gospodarczych, co oznacza że w przeliczeniu na 10 tys. ludności zarejestrowanych jest 414 jednostek, czyli mniej niż w powiecie i w województwie. W gospodarce narodowej pracuje 510 osób, w tym 208 kobiet, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych wynosi 464 osoby.

 

Głównym priorytetem gminy jest rozwój infrastruktury kanalizacyjnej. Większość gminy posiada sieć wodociągową i gazową. Na 100 km2 przypada 99,1 km sieci kanalizacyjnej, 119,0 km sieci wodociągowej i 116,9 km sieci gazowej. Ludność korzystająca z instalacji kanalizacyjnej wynosi 33,1% ogółu ludności, z sieci wodociągowej 78,1%, a z sieci gazowej 70,9%.

 

Na terenie gminy sieć oświatową tworzy 8 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja. Jest również 8 placówek wychowania przedszkolnego i 3 biblioteki. Opiekę medyczną nad mieszkańcami gminy sprawują 3 zakłady opieki zdrowotnej, a stan usług medycznych jest w zasadzie wystarczający. Z danych wynika, że na jeden zakład opieki zdrowotnej przypada 2055 osób.(GUS)


GUS Gmina Roźwienica - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej