wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / piotrkowski / Rozprza


GMINA ROZPRZA
(powiat piotrkowski)


 

Gmina Rozprza jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 11 gmin powiatu piotrkowskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (12,1 tys.) i 3 lokatę pod względem powierzchni (163 km2). W porównaniu
z 2000 r. w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 241 osób) nad ubytkiem naturalnym (41 osób) liczba ludności gminy zwiększyła się o 1,5%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 24,2% do 22,3%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym nie zmienił się i pozostał na poziomie 16,5%.

Użytki rolne zajmują 68,3% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 3,6%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 5,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 2,5 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 297. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 6,0%. Z wodociągu korzysta 87,4% ogółu ludności, z kanalizacji 19,9%. W gminie ma siedzibę 464 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 82,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (27,1%), budownictwem (12,9%) oraz przetwórstwem przemysłowym (12,2%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 7,1%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 47,6%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 221 osób, a wyjeżdżały 1724.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2341 zł i były niższe o 82 zł od średniej wojewódzkiej i o 163 zł od średniej powiatowej.

O walorach rekreacyjnych gminy decyduje zbiornik Cieszanowice na rzece Luciąży, rzeka Bogdanówka oraz kompleksy leśne z licznymi zabytkowymi parkami w Straszowie, Mierzynie, Milejowie i Niechcicach. (GUS)

 

GUS
Gmina Rozprza- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki