wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / makowski / Różan


GMINA RÓŻAN
(powiat makowski)


Gmina Różan jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 10 gmin powiatu makowskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (4,4 tys.) i 8 lokatę pod względem powierzchni (85 km2). W mieście Różan mieszka 60,0% ludności gminy (2,6 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 26 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 109 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 2,3%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 24,8%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) - o 1,3%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 869 seniorów wobec 661.

Użytki rolne zajmują 63,3% powierzchni gminy, grunty leśne - 28,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 3,5%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 6,1 pkt proc. niż średnio w województwie i o 3,5 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1578 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 359, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (310). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 15 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 19,6%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 86,1% ogółu ludności, a z kanalizacji - 46,2%. Z oczyszczalni ścieków korzysta 99,3% mieszkańców miasta Różan, natomiast mieszkańcy wsi nie korzystają z oczyszczalni. Ludność gminy nie korzystała z sieci gazowej.

Na terenie gminy ma siedzibę 355 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 807 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (33,5%), budownictwem (15,8%) oraz przetwórstwem przemysłowym (10,7%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 16,3% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (15,4%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 48,2%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Różan dojeżdżało z innych gmin 87 osób, a wyjeżdżały 253.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 4429 zł i są wyższe o 1783 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 1730 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 1 lokatę w powiecie (ostatnie miejsce ma gmina miejska Maków Mazowiecki - 2159 zł).(GUS)


GUS
Gmina Różan - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki